ANLÆGGET

For landbrug på Midt- og Sydsjælland

Med den effektive udnyttelse kan det svare sig at transportere so- og svinegylle gyllen i en afstand op til ca. 20 kilometer fra Ringsted. For kvæggylle op til ca. 25 km. Det betyder, at Ringsted Biogas dækker store dele af Midt- og Sydsjælland. Hvis man på sigt, ved ændring af driften i staldene, kan øge tørstofindholdet i gyllen, vil der være økonomi i at hente gylle lidt længere fra.

Anlægget i Ringsted skal i starten producere 14 mio. kubikmeter biogas om året, når man forudsætter blot at kunne modtage / afhente 50 % af gyllen inden for de 20 - 25 km. Omsætningen bliver da 265.000 tons gylle om året.

Andre biomasser tilføres og bedre slutprodukt opnås

Noget af gyllen blandes med spildevandsslam, affald fra husstande og fødevarevirksomheder. Energiafgrøder fra lokale landbrug blandes i anden konventinel gylle og i økologisk gylle. Det sikrer en høj produktion af gas og et bedre restprodukt. Ringsted Biogas kan levere gylle med

  • større indhold af fiber, humus /kulstof
  • større gødningsværdi
  • større mængder fosfor som ledes tilbage og holdes i kredsløb med landbruget

Gyllen er deklareret, og Ringsted Biogas vil kunne levere i forskellige kvaliteter - til økologiske landbrug," Arla-producenter" og øvrige landbrug.

For at opnå en fornuftig driftsøkonomi påregnes tilført: Sekundært spildevandsslam fra renseanlæg godkendt til udspredning på landbrugsjord: 12.500 ton / år afvandet. Gødning og flotationsslam fra et slagteri: 14.000 tons / år. Energiafgrøder (majsensilage eller roer): 62.000 tons / år

I takt med den biologiske fraktion for husstands dagrenovation bliver tilgængelig, vil den blive tilført anlægget.

Kun biomasse som kan garanteres fri for miljøfremmedes stoffer vil blive modtaget.

Effektiviteten i et stort anlæg, der også bruger spildevandsslam, affald og energiafgrøder er højere end i et traditionelt gårdanlæg, og slutproduktet til landmanden er bedre.

Stort anlæg - flere linjer med fornuftig økonomi

Ved at stort anlæg kan man benytte flere linjer, som sikrer en mulig opdeling, som producere gylle med forskellige deklarationer til både økologer, mælkeproducenter, fødevareproducenter - uden at anlægget dermed bliver uforholdsmæssig dyrt..

Flytning og omfordeling af gyllen

Anlægget vil også fungere som omfordelingscentral mellem forskellige typer landbrug, som satser på hhv. dyreproduktion og jordbrug. Det vil stadig være dyreproducenten som i princippet får sin afgasset gylle tilbage, men gylleleverandøren kan meddele at han vil have den afgassede gylle tilbageleveret på anden adresse, som han selv ejer eller en anden landmand som han har indgået leveringsaftale med. Det kan betyde en væsentlig reduktion i transportarbejde for den enkelte landmand.